DONALD TRUMP = WORLD EVIL

Anglicky je článek níže 🙂 / For english roll down

Zvolení nového amerického prezidenta je vcelku velkou a celosvĕtovĕ diskutovanou kauzou. Skrze všemožná média se ke zvolení Donalda Trumpa vyjadřuje celý svĕt. Již probĕhlá inaugurace byla v sobotu doprovázena Pochodem za práva žen, který se odehrál nejen v samotném centru dĕní Washingtonu DC, ale v mĕstech po celém svĕtĕ. Tento pochod se odehrál i v Praze a všude po sociálních sítích se objevují nové a nové fotografie a videa z pochodů označena hashtagem #WomensMarch. Osobnĕ si myslím, že Trump je nejvĕtší zlo, které si Amerika mohla zvolit. Doma mi říkají: “Proč se o to zajímáš? Nĕjaký Trump ti může být ukradenej, nežiješ v Americe.” Myslím si, že je úplnĕ jedno, jestli žiji v Americe nebo tady v ČR. Být Američanka určitĕ bych se o to zajímala ještĕ více, ale zvolení Donalda Trumpa bude mít následek pro celý svĕt. Co se týče Obamacare, o tom dnes nic psát nechci (už teď je všem jasné, že je Trump idiot). Já se chystám vám nastínit následky jeho zvolení z trochu jiného úhlu. Globální úhlu.

Mĕ osobnĕ hodnĕ zajímá ekologie. Nedávno jsem vidĕla hodnĕ zajímavý film od National Geographic – Before the Flood (Je s námi konec?) z roku 2016. Jedná se o nový dokument v hlavní roli s Leonardem DiCapriem, který byl tajemníkem OSN Ki-Munem jmenovám poslem míru Spojených národů s přednostním zamĕřením na boj proti globálnímu oteplování. Leonardo se tam setkává jak s již bývalým prezidentem Barackem Obamou tak s podnikatelem Elonem Muskem jenž je zakladatelem společnosti SpaceX a mnoha dalšími. Jedná se o film, který by podle mĕ, mĕl vidĕt každý človĕk na celém svĕtĕ. Vážnĕ vám to otevře oči. Můžete v nĕm vidĕt podepsání Pařížské dohody v rámci úmluvy OSN o zmĕnĕ klimatu. Nejvíce mne ovšem pobavila (a zároveň zklamala) část, (nĕkde uprostřed filmu) kde je zábĕr na Donalda Trumpa, který říká, že nevĕří v globální oteplování. Na konci filmu vybízí lidi, aby si volili představitele, kteří vĕří ve zmĕnu klimatu a budou za planetu bojovat. Vzhledem k tomu, že film byl natáčen v roce 2015 a 2016, nemohli vĕdĕt, že konečné vybízení k volbĕ lepších představitelů států, se stane neskutečnou ironií. Gratuluji ti tedy Ameriko! Zvolila sis představitele Donalda Trumpa, který nevĕří ve Zmĕnu klimatu, nemá v plánu snížit emise skleníkových plynů a tím pádem nedojde k postupnému přechodu na obnovitelnou energii.

Nejsem šílený eko maniak, ale myslím si, že na naší planetĕ by nám mĕlo záležet. Trump je zhouba nejen pro Ameriku ale pro budoucnost celé planety. Ledovce tají, hladina vody se zvedá a mĕsta a ostrovy se zaplavují. A nejvĕtší podíl na zmĕnĕ klimatu krom Číny má právĕ Amerika. Amerika je jakýmsi vzorem pro zemĕ po celém zbytku svĕta. Amerika musí zmĕnit svůj přístup a další ji budou následovat. Ale bohužel zvolení Trumpa nám tuto zmĕnu znemožnilo. Ani se nenadĕjeme a dojde k velkým zmĕnám. Nemusí to být problém naší generace, ale bude to problém našich dĕtí nebo vnoučat. Podívejte se na Before the Flood! Není to žádný hloupý americký film vycucaný z prstu. Je postaven na rozhovorech s vĕdci a ovĕřených statistikách.  Proto prosím, podívejte se na ten film, alespoň ze zajímavosti. I když s ním nebudete souhlasit, může vám to alespoň osvĕtlit pohled na globální situaci a vĕřte, že se dozvíte spoustu zajímavých vĕcí.
Dĕkuju a budu ráda za jakýkoliv názor na můj článek a případné komentáře ať už souhlasné či nesouhlasné. Ráda si přečtu váš názor na celou vĕc.

The election of a new US president is quite big and discussed worldwide theme. Through all kinds of media to the election of Donald Trump expresses the entire world. On Friday January 20 was inauguration and on Saturday January 21 was march for women’s rights, which occurred  not only in the center of things Washington DC, but also in cities around the world. The march took place also in Prague and all over social networks are emerging and  photos and videos of marches marked with the hashtag #WomensMarch. Personally, I think Trump is the greatest evil that America choose. At home, my mother says to me, “Why do you care about it? Somehow like Trump doesn’t mean nothing, because we live in Czech Republic.” I think it doesn’t matter if you live in America or here in the Czech Republic. If I was an American citizen, I would certainly interested about it even more then now, but the election of Donald Trump will have a consequence for the whole world. Regarding Obamacare, about it today I do not want to write anything (it is already clear to everyone that Trump is an idiot). I am going to share with you about the consequences of his election from a slightly different angle. Global problem.

I was personally very interested in ecology. Recently I saw a lot interesting movie from National Geographic – Before the Flood from 2016. This is a new documentary starring Leonardo DiCaprio, who was appointed Messenger of Peace of United Nations with priority focus on the fight against global warming by UN Secretary-Ki-Mune. Leonardo DiCaprio in this movie met with now former President Barack Obama and with entrepreneur Elon Musk who is the founder of SpaceX and with many others people. This is a film that should see every person in the world. Seriously you open your eyes. You can see the signing of the Paris agreement under the UN Convention on Climate Change. However, I was most amused (and failed) by part (sometimes in the middle of the film) where is a shot at Donald Trump, who says he doesn’t believe in global warming and the Global warming is nonsense. At the end of the film you can see short text with encouraging to people to vote for leaders who believe in climate change, and will fight for the planet. Given that the film was shot in 2015 and 2016, they could not know that the final choice of the better Heads of State (who will fight for our planet), becomes an incredible irony. So congratulations, America! You chose Donald Trump, who doesn’t believe in climate change, doesn’t plan to reduce greenhouse gas emissions and thus no one’s will not change to transition to renewable energy.

I’m not mad eco maniac, but I think that we should care of our planet. Trump is the bane not only for America but for the future of the planet. Glaciers are melting, the water level rises and cities and islands will be flooded. And the largest share of the climate change except China has an America. America is a kind of role model for countries around the rest of the world. America must change its approach and others will follow. But unfortunately the election of Trump was made this change impossible. Before we know it, will be major change. It may not be a problem for our generation, but it will be a problem for our children and grandchildren.Watch the Before the Flood! It is based on interviews with scientists and verified statistics. So please, look at the film, at least out of curiosity. Even if you disagree with him, you can at least illuminate view of the global situation and believe that you will learn lots of interesting things. Thank you and I will be glad of any opinion on my article comments and whether approving or disapproving. I like to read your opinion on the whole thing.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s